0228 59 40 70 info@staalpartners.nl

Privacybeleid

Staalpartners BV, gevestigd aan Gedeputeerde Laanweg 53 1619 PB Andijk, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gedeputeerde Laanweg 53
1619 PB Andijk
0228 – 59 40 70
info@staalpartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Staalpartners BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam – E-mailadres
– Adresgegevens – Bankrekeningnummer
– Telefoonnummer – BTW nummer
– KVK nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Staalpartners BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Staalpartners BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Niet van toepassing.

Bewaren van persoonsgegevens

Staalpartners BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Staalpartners BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Staalpartners BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking door Staalpartners BV in te trekken
of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u, of een andere door
u genoemde organisatie te verzenden.

U kunt verzoeken met betrekking tot het hiervoor genoemde sturen naar info@staalpartners.nl.
Om te verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Staalpartners BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Staalpartners BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op.